Jaarverslag Stichting Kindermonument “Markt voor Joden”

Jaarverslag 2017

Stichting Kindermonument “Markt voor Joden”

Educatief aanbod
Een van de doelstellingen van onze stichting is het geven van voorlichting over de achtergronden die hebben geleid tot de Tweede Wereldoorlog. Bedoeling hiervan is, naast een stuk historische informatietoerusting, een vorm van burgerschap aan te kweken waarbij de leerlingen beseffen dat herhaling van wat toen gebeurde, nu met alle kracht dient te worden bestreden.

Zeker in het huidige tijdsgewricht is het helaas opnieuw van belang de jeugd ervan te doordringen dat “samen spelen, samen leven” bijdraagt aan het voorkomen van uitsluiting van groepen medeburgers. Daarom beperken de activiteiten van onze stichting zich niet alleen tot het houden en bijwonen van de twee herdenkingen, maar vormt het educatief programma dat het hele jaar door aandacht krijgt in feite de kernactiviteit van het werk van onze stichting. De beide herdenkingen zijn dan de momenten waarop de resultaten van dit educatieve programma zichtbaar zijn.
Voor een compleet overzicht van dit educatieve programma verwijzen wij naar de bijlage “Educatief programma Stichting Kindermonument 2019”.

Ook dit jaar geleden is weer aandacht besteed aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Mede dankzij de begeleiding van Vicky Neijssel hebben de kinderen een excursie ondernomen naar de plek van De Dokwerker waar daags ervoor de jaarlijkse herdenking plaats vond.

Herdenking 3 november
Vrijdag 3 november is weer de jaarlijkse herdenking gehouden als herinnering aan de opening van de Markt voor Joden op 3-11-1941. Kinderen en volwassenen stonden stil bij de 13.000 vermoorde joodse Nederlanders uit de Rivierenbuurt, waaronder 8.000 kinderen.
Traditioneel presenteerden de leerlingen van groep 8 van de St. Catharinaschool weer hun project. De presentatie en de expositie gaven een beeld van de lessen die in de maanden voorafgaande aan de herdenking werden gegeven. De gemeente Amsterdam was vertegenwoordigd door Sebastiaan Capel die het belang van deze jaarlijkse herdenking nog eens nadrukkelijk onderstreepte.
Vervolgens begeleidden de kinderen de oudere buurtbewoners naar het kindermonument waar met het leggen van bloemen en 1 minuut stilte de gebeurtenissen van 76 jaar geleden werden herdacht. Tevens werd op het plein van de speeltuin een wanddoek onthuld met “Vrijheid” als afronding van een werkstuk van de leerlingen van groep 8.
Daarnaast waren onderdelen van de presentaties van de leerlingen tentoongesteld op de panelen die in het speeltuingebouw waren neergezet.

Herdenking 4 mei
Zoals bekend, verzorgt het Comité 4 en 5 mei Rivierenbuurt de uitvoering van de jaarlijkse 4 meiherdenking onder de formele verantwoordelijkheid van de Stichting Kindermonument. Het 4 en 5 meicomité Rivierenbuurt, bestaande uit afgevaardigden van de BSV Amsterdam Zuid en de Stichting Kindermonument, heeft de praktische voorbereiding van de herdenking bij Rozenoord ter hand genomen.
Zowel de Rozentocht als de herdenking op Rozenoord mochten zich in een flink aantal deelnemers verheugen met dit jaar als sprekers Paul Slettenhaar, lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Zuid, Nico van Hasselt, huisarts te Buitenveldert, Joël Cahen, vml. directeur van het Joods Historisch Museum, en twee leerlingen van de Dongeschool.
Dit jaar heeft de stichting diverse gesprekken gevoerd met de gebroeders Ittmann, nabestaanden van de slachtoffers van Rozenoord, en met vertegenwoordigers van gemeente/stadsdeel om te bezien hoe wij om dienen te gaan met het gegeven dat er nu twee gedenkplekken zijn ter herinnering aan de fusilladeplek Rozenoord. Mede gelet op de gevoelens die leven in de achterban van de deelnemers aan de Rozentocht en de buurtbewoners is vanuit het 4 en 5 meicomité Rivierenbuurt besloten de herdenking te handhaven op de fusilladeplaats. De gemeente heeft verklaard om initiatieven te faciliteren van bewoners die willen herdenken bij het stoelenmonument in het Amstelpark.

Website
Het uitdragen van informatie over onze activiteiten aan de bewoners van de Rivierenbuurt en dan met name aan de jeugd is een van de doelstellingen van de stichting. Onze website is in 2017 uitgebreid met verhalen en interviews waardoor voor iedereen inmiddels een omvangrijke collectie te zien en te beluisteren is over de oorlogsperiode in de Rivierenbuurt. Daarnaast fungeerde de website uiteraard als middel om de activiteiten van onze stichting op actuele wijze voor het voetlicht te brengen.

Bestuur en relaties
De Facebookgroep “Herinneringen aan de Rivierenbuurt” heeft bij gelegenheid van zijn 2.000e facebooklid het initiatief genomen een inzamelingsactie te houden ten bate van het werk van onze stichting.
Tijdens de 3 novemberherdenking werd het ingezamelde bedrag van € 227 middels een cheque aan de kinderen overhandigd. Begin 2018 zal een definitieve bestemming voor het bedrag worden bepaald. Naast deze financiële bijdrage vanuit de facebookleden betekende deze actie een forse impuls voor de bekendheid met het werk van onze stichting in de Rivierenbuurt en daarbuiten.
Stichtingsbreed is in 2017 de ambitie uitgesproken dat ons werk niet alleen de leerlingen van de St. Catharinaschool ten goede moet komen, maar ook uitgebreid dient te worden naar de overige 4 basisscholen in de Rivierenbuurt. Besloten is dan ook in 2018 met deze school in contact te komen om ons aanbod voor te leggen en te doen aansluiten bij hetgeen reeds op elke basisschool op het terrein van vredeseducatie wordt verricht.