ANBI

ANBI

Inleiding

De Stichting Kindermonument staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volgens de regelgeving voor ANBI’s maken wij onderstaande gegevens openbaar.

Naam

Stichting Kindermonument “Markt voor Joden”

RSIN of fiscaal nummer

8108.11.005

Contactgegevens

Gaaspstraat 8
1079 VE Amsterdam

Tel. 020-6445066

info@kindermonument.org
www.kindermonument.org

Bestuur

Nieuwe leden worden gezocht
Miriam van Aller, bestuurslid (namens BSV Amsterdam Zuid)
Michel Idsinga, bestuurslid (namens BSV Amsterdam Zuid)

Vacature (namens St. Catharinaschool)

Beleidsplan

Zie onder “Doelstelling”.

Beloningsbeleid

N.v.t.

Doelstelling

  • het in stand houden van het kindermonument “Markt voor Joden”,
  • het geven van voorlichting aan jongeren over de gevaren van racisme, neo-facisme en anti-semitisme,
  • het bevorderen van deskundigheid van vrijwilligers die voor voormelde voorlichting aan jongeren zullen zorg dragen,
  • het uitgeven van een periodiek, genoemd “Kindermonument”.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie ons jaarverslag

Financiële verantwoording 2017

BALANS PER 31-12-2017
Activa
ASN-bank  17.512,33
ING-bank  23.979,76
Totaal 41.492,09
 
Passiva
Crediteuren en/of nog te betalen kosten  0
Vervangingsreserve kindermonument 37.754,04
Algemene Reserve vrij besteedbaar    3.738,05
Totaal 41.492,09
 
EXPLOITATIE 2017
Baten
Subsidie lopend boekjaar 10.000,00
Reservering speeltuin Vuist       413,60
Giften en Donaties 10.727,00
Totaal 21.140,60
Lasten
Administratie- en vergaderkosten 438,54
Verzekeringen 274,67
PR- en Websitekosten 45,00
Bankkosten 125,36
Declaraties medewerkers 10.500,00
Onderhoud monument t.b.v. de vervangingsreserve 3.831,90
Herdenking 3 november 3.603,10
Voorlichting 252,82
Vredeseducatie en projecten 500
4 mei-herdenking 1.701,44
Overige kosten 120,59
Totaal 21.140,60